”დერმატოონკოლოგიის, დერმატოსკოპიისა და კანის ოპტიკური დიაგნოსტიკის” ასოციაცია (ADD a SOD)

პუბლიკაციები

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში, კონგრესებში, კონფერენციებში და სემინარებში მონაწილეობა:

გამოქვეყნებული შრომები:

 1. Teona Shulaia Natalia Kiladze, Agata Bulinska. Acral nevi. Dermatoscopic features and key points. Lviv Clinical Bulletin, 2017
 2. T. SHULAIA, N. KILADZE, N. KORSANTIA. Bazex syndrome in the patient with gastric adenocarcinoma. Experimental and Clinical medicine, 2016, 5, 59-63.
 3. N.Kiladze, A.Katsitadze, N.Korsantia. Leser-Trelat syndrome associated with gastric adenocarcinoma. Collection of works of Tbilisi state medical university, t.50, 2016,68-70
 4. T. SHULAIA, N. KILADZE. Dermatoscopic algorithm ability in diagnosis of skin neoplasms. Clinical Oncology 2016, 4, 58-62.
 5. Kirtava Z, Shulaia T, Kiladze N, Korsantia N, Gogitidze T, Jorjoliani D. e-Health/m-Health Services for Dermatology Outpatients Screening for Skin Cancer and Follow-up. IEEE 18th International Conference on e-Health Networking, Application and Services – “HealthCom’16”, Munich, Sept 14-17, 2016. DOI: 10.1109/HealthCom.2016.7749427
 6. Н.Киладзе, Т.Шулаиа, Л.Абрагамович. Клиника-дерматоскопическая диагностика пигментных доброкачественных новообразований у больных детского возраста. Экспериментальная и клиническая Медицина 2015, 1, 75-78.
 7. Shulaia T, Kiladze N, Korsantia N, Kirtava Z, Jorjoliani D. The role of optical dermoscopy, monitoring and telemedicine in early diagnostics of skin cancer. Clinical Oncology 2015, 3, 8-14.
 8. N. Kiladze, T. Sulaia, A. Bulinska, L.Abrahamovych. Dermatoscopic features of pigmented and non-pigmented basal cell carcinoma. Georgian Medical News, 2015, 1(238), 50-53.
 9. N. Kiladze, T. Shulaia, A.Bulinska, L.Abrahamovych. Dermatoscopic criteria of non-pigmented basal cell carcinoma. Lviv Clinical Bulletin (Specialized Ukrainian Scientific Journal, 2015, # 7
 10. Kirtava Z , Shulaia T, Kiladze N, Korsantia N, Gogitidze N, Jorjoliani D. Skin cancer screening using e-Health/m-Health applications for dermatology outpatients in Republic of Georgia. Proceedings of Wireless Health 2015 Conference, 14-16 October 2015, NIH, Bethesda, MD (USA). p. 55.
 11. Harald Kittler, Kliff Rosendahl, Alan Kameron, Philipp Tschandl, Agata Bulinska, Teona Shulaia, Natalia Kiladze Dermatoscopy An algorithmic method based on patterm analysis. Textbook - Russian version Melanoma Signature sp.zo.o ul. Stryewskiego 29 80-631 Gdansk Polska, printed by Via Medica 2014
 12. N.Kiladze, T.Shulaia, A.Bulinska, L.Abrahamovych. Dedrmatoscopic criteria of non-pigmented Basal cell carcinoma.Lviv Clinical Bulletin, Specialized Ukrainina Scientific Journal, # 3(7), 2014,32-35
 13. N. KILADZE, T. SHULAIA, N. KORSANTIA NEW ALGORITHM’s DERMATOSCOPIC CRITERIA FOR DIAGNOSIS VERIFICATION. Experimental and Clinical medicine, 2014,1, 9-12
 14. N. Kiladze, T. Sulaia, N. Korsantia, Z. Bendeliani, A.Chirinashvili Spitz nevus- dermatoscopic characteristics and correlation with dermatopathology. Tbilisi State Medical University Collection of Scientific Works 2014
 15. Г. Киттлер, Н. Киладзе, Т. Шулая - «Невус Кларка – дерматоскопические характеристики и корреляция с патоморфологическим диагнозом. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, N 1,2013 გვ 49-51;
 16. თ. შულაია - Salzburg Weill Cornell Medical Seminar in Dermatology, 2012.
 17. Kiladze N., Shulaia T., Korsantia N. Comparative Analysis of Efficiency of Peeling in the Treatment of Melasma. Experimental & Clinical Medicine N5,2011 p. 18-23
 18. თ. შულაია - ”დერმატოსკოპიის როლი კანის პიგმენტური წარმონაქმნების დიაგნოსტიკაში”. საქართველოს ახალგაზრდა მედიკოსთა კავშირი - რეზიდენტთა/დოქტორანტთა I საერთაშორისო კონფერენცია, ონკოლოგიური დაავადებების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები, 2011;
 19. Н. Киладзе, И. Шургая, Т. Шулая – «Эксфолиативная цитология в диагностике базально-клеточной карциномы» ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა 2010,N6(61):31-34;
 20. ნ.კილაძე, ი.შურღაია, ზ.ბენდელიანი - Exfoliative Cytology as a Diagnostic Test for Actinic Keratosis. თსსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული XLIV,2010:60-61;
 21. ნ.კილაძე, თ. შულაია - გლიკოლის მჟავის პილინგი აქტინური კერატოზის მკურნალობაში. Новости дермато-венерологии Южного Кавказа, 2008, № 1(6):31-33;
 22. Н. Киладзе, А. Чиринашвили, Т. Шулая, Д. Николаишвили – «Диагностика и вопросы менеджмента базально-клеточной карциномы кожи» - ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 2008,N1(40):15-18;
 23. ნ. კილაძე, თ. შულაია, ზ.ბენდელიანი, ც. ბენდელიანი - აქტინური კერატოზის დერმატოსკოპია და მკურნალობის ზოგიერთი ასპექტი. თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული XLII, 2007/2008:110-111;
 24. ა.კაციტაძე, ნ.კილაძე, ს.კილაძე, ე.ჩიკვაიძე, ა.ლებანიძე - თავისუფალი რადიკალების როლი კანის დაბერებაში. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 2004,#3:20-24.
3TH CONFERENCE OF ONCODERMATOLOGY IN GEORGIA, TBILISI